سازنده : Minichamps
مقیاس : 1:18
خودرو : VW beetle 1200
تعداد تولید شده : Limited 1344 Pcs
رنگ : Cream