سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : RWB 993
تعداد تولید شده : —
رنگ : Red