سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz 630K 1927
رنگ : Yellow