سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW 2000 turing
تعداد تولید شده : —
رنگ : Orange