سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : Audi Quattro 1988
تعداد تولید شده : —
رنگ : Silver